Historia

 

Klingsboda är en mycket välbevarad tidstypisk Roslagsherrgård uppförd i nuvarande form under 1750 talet. Grundmurarna och källarvalven med vinkällare härrör från 1650 talet. Fastigheten var omskriven i historieböckerna redan under 1500 talet. Under senare år har vi varsamt låtit renovera mangårdshuset och dess ekonomibyggnader under ledning av arkitekt Jacob Hiedemark från Hiedemark & Stintzing arkitektbyrå i Stockholm, www.hidemarkstintzing.se. Klingsboda Gård har alltid drivit ett aktivt jord & skogsbruk. Vi samarbetar med Husa Gård www.husa.se och deras ekologiska och KRAV märkta kor används för att hålla våra betesmarker öppna.

 

Gården är omgiven av en trädgård med månghundra åriga hamlade träd som ekar, askar och päronträd. Även syrener, pioner och andra vackra buskar och blommor finns representerade. Gården ligger högt belägen i en sprickdal omgärdat av ett öppet odlingslandskap med vidsträckt utsikt över gårdens viltvatten med många sträckande fåglar och Vadadalen. Genom dalen rinner Helgöån som tillsammans med Vadasjön var en del av den på vikingatiden så betydelsefulla Långhundra leden. Vadasjön har sedan dess utsatts för flera sjösänknings företag, det som 1750 var sjöbotten är idag en stor betad fuktäng. De öppna betade hagmarkerna hyser en värdefull hävdgynnad flora. Här finns art- och individrika växtsamhällen som utgörs av mager stagghed, backsippa, darrgräs, backnejlika, låsbräken, vildlin, kattfot,

ängstarr, sandmaskros, låsbräken, backsippa, knägräs, ängsskallra, knutnarv och ormrot. Från gården tar man sig idag via sluss i Åkersberga vidare ut i Stockholms skärgård.

 

Området med sina ensamgårdar, byar och mindre herrgårdar är av riksintresse för kulturmiljövården. Dalgången med sina betade fuktängar har ett stort värde för fågellivet såsom änder, vadare, tättingar, ortolansparvar, gulärla, hornuggla, enkelbeckasin, tofsvipa och ängspiplärka och rovfåglar. I vassarna häckar bla. gräshoppsångarna. Sparvuggla kan höras i skogarna kring Helgösjön och i talldungarna längs Vadadalen häckar regelbundet hornuggla. Kring gården finns fornlämningar som tyder på att människor valde att bosätta sig i området redan under förhistorisk tid.

 

Sedan 1996 driver vi verksamheten med intresse i att bevara värdefulla biotoper och småskalig uppfödning av Norrbottenspetsar. Stora delar av markerna är ekologiskt brukade, anlagda viltvatten och sprutfria zoner minimerar kväve läckaget till omgivande vattendrag. I samband med renovering beslöt vi att installera solvärme och pelletseldning med accumulator tankar för uppvärmning av fastigheterna och dess tappvatten. Båda energikällorna är förnyelsebara och nettoutsläppet av koldioxid, svavel och kvävedioxid är noll. Se även www.kretsloppsenergi.com.